Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n yleiset ehdot sosiaali- ja terveysalan laitelainaukseen liittyen

 

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n (jäljempänä “SeAMK”) ja asiakkaan (jäljempänä “Asiakas”) välillä liittyen Asiakkaan SeAMKilta lainaamiin laitteisiin.

2. Määritelmät

”Asiakas” tarkoittaa laitteen lainauksessa/vuokrauksessa tai Sopi-muksessa eriteltyä asiakasta.
”Laitteet” tarkoittaa SeAMKin hyvinvointiteknologialaitteita, jotka on erikseen eritelty lainauslomakkeessa.
“Sopimus” tarkoittaa SeAMKin ja Asiakkaan välistä Laitteiden lai-naamista koskevaa sopimusta. Laitteiden lainauksen/vuokrauksen sopimuksena on asiakkaan tekemä, osapuolten allekirjoitettu loma-ke, jossa määritellään lainaukseen/vuoraukseen liittyvät asiat, kuten mikä laite on kyseessä, laina-aika ja vastuuhenkilöt.

3. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee SeAMKia sitovaksi vasta, kun lainaus-/vuokraussopimus on allekirjoitettu.
Sopimuksen voimassaolo päättyy, kun sovittu lainaus-/vuokrausaika on päättynyt ja lainatut/vuokratut laitteet on palautettu hyväksytys-ti, vahingoittumattomina, toimintakuntoisina ja siisteinä.
Huomioitavaa on, että Lainauksen päätteeksi asiakkaan on palautet-tava laitteet lainausta edeltävässä / vastaavassa kunnossa SeAMK:lle.

4. Vastuu ja vastuunrajoitus

Laitteet lainataan/vuokrataan siinä kunnossa kuin ne ovat eikä SeAMK anna laitteille mitään takuuta. SeAMK ei vastaa laitteiden soveltumisesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen ja Asiakas käyttää laitteita omalla vastuullaan.
Asiakas käyttää ja säilyttää Laitteita huolellisesti Laitteiden valmista-jien ohjeistuksia noudattaen.
Asiakas vastaa Laitteille Asiakkaan käytössä aiheutuvista vahingoista sekä Laitteiden käytöstä mahdollisesti syntyvistä muista vahingoista muulle irtaimistolle, kiinteistöille tai henkilöille.
Asiakas vastaa siitä, että Laitteita käyttävät Asiakkaan työntekijät ja muut käyttäjät perehdytetään Laitteiden käyttöön.
Asiakkaalla ei ole oikeutta lainata tai vuokrata Laitteita kolmannelle osapuolelle.
Kaikki Laitteisiin liittyvät huollot ja korjaukset hoidetaan SeAMKin kautta. Jos Laite rikkoontuu ”normaali” käytössä korjaus hoidetaan SeAMKin kautta.

5. Ylivoimainen este

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaiseksi esteeksi katsottavasta ja osapuolesta riippumattomasta syystä, kuten sodan, terrorismin, tulipalon, lakon, akuutin sairastapauksen, tai vastaavan ennalta arvaamattoman tapahtuman johdosta.
Ylivoimaisen esteen tapauksessa tulee osapuolen informoida tilan-teesta toista osapuolta ilman aiheetonta viivästystä.

6. Muut ehdot

Sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ei voida siirtää kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostu-musta.
Kaikki muutokset Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti molempien osapuolten hyväksymänä.

7. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
Kaikki Sopimuksesta tai näiden ehtojen tarkoittamista seikoista johtuvat erimielisyydet ratkaistaan yksimiehisessä välimiesmenette-lyssä Seinäjoella. Välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välitys-lautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan em. lautakunnan sääntöjä.

SeAMK 25.11.2022