Simulaatiomuodot

 

Kontaktiopetussimulaatiot

Simulaatio-opetuksella voidaan kehittää osaamista laaja-alaisesti ja konkreettisesti näyttöön perustuvia, parhaan käytännön ohjeita soveltamalla. Kontaktisimulaatioissa imitoidaan aitoa todellisuutta ja tarjotaan osallistujille taitopohjainen, kliininen oppimiskokemus turvallisessa oppimisympäristössä.

Kontaktiopetussimulaatioita toteutetaan sekä hoitotyön että sosiaalityön opiskelijoille että ammattilaisille. Lisäksi kontaktisimulaatioita voidaan toteuttaa moniammatillisille ryhmille. Hoitotyön simulaatioita toteutetaan esimerkiksi akuuttihoitotyön, sisätautien hoitotyön, kirurgisen hoitotyön, vastaanotto- ja polikliinisen hoitotyön, perioperatiivisen hoitotyön ja mielenterveys- ja päihdehoitotyön tilanteisiin liittyen. Simulaatioharjoitteiden avulla treenataan sekä teknisiä että ei-teknisiä taitoja. Erityisesti valmentaudutaan erilaisiin haastaviin, nopeaa tilanteen arvioita ja päätöksentekoa edellyttäviin tilanteisiin ja tällöin tavoitteena on edistää vuorovaikutus-, tilannetietoisuus-, ohjaus- ja konsultointitaitoja.

Sosiaalialan simulaatioissa valmentaudutaan esimerkiksi haastavien asiakastilanteiden toteuttamiseen mm. lastensuojelu- ja päihdetyössä.

Täydennyskoulutuksena voidaan toteuttaa kontaktisimulaatioita erilaisiin hoitotyön potilastilanteisiin ja sosiaalityön vaativiin asiakastilanteisiin. Lisäksi voidaan toteuttaa moniammatillisia simulaatioita.

Virtuaalisimulaatiot

Virtuaalisista simulaatioista käytetään seuraavia termejä kansainvälisessä kirjallisuudessa: virtual simulations, virtual games, virtual worlds, virtual patients ja virtual reality (Cant ym. 2019). ”Virtual simulation is the recreation of reality depicted on a computer svreen” (The Agency for Healthcare Research and Quality). Virtuaalinen todellisuus määritellään sekä hardware- että software -teknologiaa sisältävänä todellisuutena, jonka avulla simulaatiossa toimijalle luodaan sensorinen illuusio toisenlaisessa ympäristössä toimimisesta. Esimerkiksi pukiessaan VR-lasit simulaatioon osallistuja saa suljettua konkreettisen ympäristönsä pois havaintokentästä ja uppoutuu täysin virtuaaliseen ympäristöön. Virtuaaliset simulaatiot sisältävät vuorovaikutteisia, aidontuntuisia kliinisiä simulaatioskenaarioita, joita voidaan ohjata tietokoneen näyttöä ja VR-laseja hyödyntäen.

Virtuaaliset simulaatiot, joissa voidaan hyödyntää myös lisättyä todellisuutta, lisäävät kokemuksellisen oppimisen mahdollisuuksia. Virtuaalisia simulaatioita voidaan toteuttaa erilaisia virtuaalisia potilaita ja asiakkaita hyödyntäen. Virtuaalisissa simulaatioissa hyödynnetään mm. videoita, 360-asteen kuvia ja casetapauksia sekä tarinallisuutta. Lisäksi virtuaalisten simulaatio-opetuskokonaisuuksien osana voidaan hyödyntää animaatioita ja avatarosioita. Virtuaaliset simulaatiot ovat erityisen hyödyllisiä mahdollistaessaan toistot korkeariskisten tilanteiden harjoittelussa. Virtuaaliset simulaatiot mahdollistavat potilasturvallisen toiminnan. Virtuaalisimulaatioiden etuna on, että niitä on edullisempi toteuttaa kuin kontaktisimulaatioita. Ne mahdollistavat myös ajasta ja paikasta riippumattomat toteutukset. Virtuaalisimulaatioita voidaan toteuttaa esimerkiksi Teamsin välityksellä.

Virtuaalisimulaatioita toteutetaan erityisesti akuuttihoitotyössä, ikääntyneiden hoitotyössä sekä vastaanotto- ja polikliinisessa hoitotyössä.

Etäsimulaatio

Etäsimulaatioita voidaan toteuttaa sekä saman organisaation eri yksiköissä että myös eri organisaatioiden välillä samanaikaisesti. Simulaatioskenaarion etenemistä voidaan seurata useissa yksiköissä samanaikaisesti ja palautekeskustelu voidaan toteuttaa joko yhteisesti tai eri yksiköissä erillisinä keskusteluina. Etäsimulaatioissa voidaan hyödyntää aitoja henkilötoimijoita sekä myös videonauhoitteita. Etäsimulaatiot edellyttävät yhteensopivia oppimistarpeita, aikataulutuksia ja teknologista välineistöä. Etäsimulaatioita voidaan toteuttaa ketterästi esim. teamsin avulla.

Tällä hetkellä toteutetaan myös eri ammattikorkeakoulujen yhteisiä etäsimulaatioita esim. ikäihmisten hoitotyön tilanteiden osalta. Etäsimulaatioita voidaan hyödyntää räätälöidysti myös täydennyskoulutuksena.